Ansvarsområde Allmänningar

Fullerö SMF styrelse ansvarar för skötsel av de allmänningar som ligger inom Fullerö samfällighetsförenings tomtområde. Allmänningarna består av strandområden, badplatser med bryggor, lekplatser, grönytor och ett antal mindre trädbevuxna områden. Allmänningarna ska ge extra atmosfär som medlemmarna och deras gäster söker på fritiden. Särskild vikt bör ges strandåtkomst och sjöutsikt för dem som saknar strandtomt.   
Styrelsen har som mål att skapa attraktiva allmänningar för samfällighetens medlemmar.

Skötseln skall inriktas på:

  • Hållbarhet – så att allmänningarna förvaltas för framtiden, ”våra” barn och barnbarn.
  • Att trygga förutsättningar för fastighetsägarnas tillgänglighet och friluftsliv samt strandåtkomst.
  • Säkerhet.
  • Främja fågelliv och biologisk mångfald.

Syftet med skötselplanen är att skapa överblick över allmänningarna på vårt område och vilka skötselåtgärder som krävs och bör prioriteras. Förhoppningen är att medlemmarna som rör sig på allmänningarna hjälper till att rapportera t.ex. skadade farliga träd eller önskemål om skötselåtgärder.
Styrelsen skall följa skötselplanen och se till att våra träd mår bra och att våra allmänningar och grönområden inte växer igen eller förbuskas så att vi kan leva upp till strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken ( MB kapitel 7 § 13)

Skötselplanen skall uppdateras årligen inför föreningsstämman.