Trivselregler

Våra gemensamma trivselregler för Ekbacken-Enhagen

Trivselreglerna utgår ifrån att vi skall respektera varandra, naturen och vårt gemensamma ägande. Det övergripande målet är att reglerna skall bidra till en trivsam gemenskap, bra boendemiljö samt skapa möjligheter till att bibehålla och utveckla områdets karaktär och attraktionskraft.

Som medlem i samfällighetsföreningen har Du och Din familj ett personligt ansvar för att trivselreglerna efterlevs. Vi har även ett gemensamt ansvar för att värna och vårda vårt unika område med tillgång till Mälaren längs en strandlinje på mer än 2 km. Låt oss tillsammans bevara vår vackra idyll Ekbacken-Enhagen.

Vad är en samfällighet?
Du tillhör en samfällighet vilket är en form av förening som ansvarar för skötsel och förvaltning av områdets gemensamma anläggningar, som vägar, vatten och avlopp samt allmänningar, det gör inte kommunen. Alla som äger en fastighet inom Ekbacken-Enhagen är automatiskt medlemmar i samfälligheten. Vid årsmötet utses en styrelse som svarar för områdets praktiska skötsel. Styrelsen tar gärna emot motioner som kan bidra till att utveckla vårt område.


Vad räknas som allmänningar?
Allmänningar är allt utanför den egna tomtgränsen – grönområden och vattenytor. Allmänningarna ägs gemensamt av alla och får inte privatiseras genom utvidgning av den egna tomten eller användas som uppställningsplatser för bilar, båtar, husvagnar, släpkärror eller byggmateriel.
Till allmänningar hör också den lilla markremsan mellan den egna tomten och vägbanan som inte får användas som permanent parkering. Parkerar gör man på sin egen tomtmark.

Sommarvatten – vem sköter det?
Inom området finns flera vattenföreningar som förser anslutna fastigheter med näringsrikt, klorfritt, sommarvarmt Mälarvatten för bevattning av trädgårdar. Vid frågor, kontakta din sommarvattenförening.


Jag vill hyra en båtplats, hur gör jag då?
Områdets båtbryggor förvaltas och sköts av olika bryggföreningar. Kontakta någon av dessa för besked om det finns lediga platser. Endast boende inom området får äga en båtplats.
Båtar får inte permanent förtöjas vid bojar då de därigenom hindrar andra att fritt utnyttja samfällighetens gemensamma vatten.


Var kan jag förvara båten på vintern?
Uppställning av båtar får endast göras i anslutning till båtbryggorna där särskilda områden finns anvisade av styrelsen. Båtar som står uppställda på land vintertid ska sjösättas på våren enligt Båtföreningens regler och datum. För att värna vår fina natur får inga båtar stå kvar på uppställningsplatserna sommartid.

Får jag bygga en egen brygga?
Den som äger en strandtomt kan få bygga en brygga, men först efter godkännande av styrelsen eftersom vattnet räknas som allmänning och inte är privat mark. En brygga kan få vara cirka 4 meter ut i vattnet, beroende på läge. Den får inte förses med någon form av byggnad, som bastu eller båthus.


Förtöjningsboj vid bryggan?
För att tillfälligt förtöja en båt vid egen brygga får en boj utplaceras på skäligt avstånd från bryggan, d v s cirka tio meter ut i vattnet. För mer stadigvarande förtöjning hänvisas till någon av områdets båtklubbar.

Vem sköter badbryggorna på området?
Området har sex badbryggor som sköts av samfälligheten. Vid varje brygga finns uppgift om en tillsynsansvarig som kan kontaktas vid problem. Trivselregler finns uppsatta på respektive badplats. Hjälp till att hålla baden fria från skräp och ta hem det avfall som blivit över från badbesöket.
Att grilla på bryggorna är inte tillåtet. Under badsäsong får inga hundar vistas vid badplatserna.

Får jag röja vass eller muddra utanför min tomt?
Eftersom vassen växer på allmänningen måste styrelsen först ge sitt samtycke. Om man tänkt röja eller muddra större ytor – mer än allmänt underhåll runt en brygga – måste anmälan också göras till länsstyrelsen. Röjningsarbeten ska göras tidigt på våren med tanke på fåglarnas häckning och fiskens lek, eller på hösten för att inte heller störa badsäsongen.

Var får jag parkera min släpvagn/båtkärra/husvagn/husbil?
Fordon som inte får plats på den egna tomten, får man heller inte ställa ut på våra gemensamma allmänningar. Uppställning utefter våra vägar ger fula spår på marken och de utgör även en trafiksäkerhetsfara i mörker.
Vid Fingersvampsvägen finns en iordningsställd långtidsparkering för medlemmars kärror och båtvagnar.

Får jag asfaltera utanför min tomt?
Området mellan tomt och vägbana räknas som allmänning men ska klippas och skötas av berörd fastighetsägare. Då vårt område saknar dagvattenledningar får den marken inte hårdgöras med asfalt eller stenläggningar eftersom regn- och smältvatten måste kunna tränga ner i marken för att inte rinna över till grannar. En mindre yta framför entré samt två bilbredder framför garage eller carport får dock hårdgöras.

Gräs utanför tomtgräns

Eftersom området mellan tomt och vägbana inte får asfalteras har alternativen varit gräs eller grus. Årsstämman 2018 beslutade att rekommendera gräs. Gräsremsorna är lätta att sköta och klippa och bibehåller också karaktären på området. I grus får ogräs lätt fäste och ger området ett ovårdat intryck.

Vad gör jag med mitt trädgårdsavfall?

Det är förbjudet att tippa sitt trädgårdsavfall, fyllnadsmassor och fallfrukt på våra allmänningar. Du får inte heller elda upp detta på din tomt pga. både brandrisk och att rök sprider sig till dina grannar. Allt trädgårdsavfall, fyllnadsmassor och fallfrukt ska köras till återbruket.

Kan jag ta bort träd som skymmer min utsikt?
Träd utanför tomten får endast tas bort efter godkännande av den som ansvarar för allmänningarna inom styrelsen. Träd, buskar och annan grönska är viktiga och ger området en grön och trivsam karaktär. Viss röjning av sly måste naturligtvis alltid göras och styrelsen tar tacksamt emot all hjälp från boende och ansvarsfulla initiativ som gör allmänningarna mer attraktiva och tillgängliga.


Var ska sopkärlen stå?
Sopkärl efter vägarna ger ett skräpigt och föga inbjudande intryck och utgör en negativ trivselfaktor för andra boende inom området. Därför ska det gröna och bruna sopkärlet stå inne på den egna tomten mellan tömningarna och inte vid vägkanten på allmänningen.

Varför bara 30 km/tim inom området?
Inom Ekbacken-Enhagen gäller 30 km/tim eftersom vägarna är mycket smala och saknar belysning. På de smala gatorna ska både gående, barn och gamla, cyklister och bilister kunna samsas på ett säkert sätt.
Då ingen gata är att betrakta som huvudled gäller högerregeln inom hela området. Alla boende har ett eget ansvar att köra försiktigt för att undvika att köra på och skada någon granne eller krocka med någons bil.


Skymd sikt i korsningar?
För att undvika olyckor har alla fastighetsägare skyldighet att klippa ner sina häckar och buskar i korsningar så att sikten inte skyms.

Lösspringande hundar
Tänk på att det finns en del som är rädda för hundar och därför håller vi våra hundar kopplade när de rastas på allmänna områden. Spillning tar vi naturligtvis upp och lägger i påsen som man antingen tar med hem eller lägger i en soptunna märkt med klistermärket som talar om  att man får slänga att lämna en hundpåse i tunnan.

Vägbesiktning vid byggnationer

Enligt Väglagen är fastighetsägaren ansvarig för att åtgärda eventuella skador som orsakats på väg i samband med tunga transporter, exempelvis av lastbilar och grävmaskiner vid byggnationer. För att undvika meningsskiljaktigheter ska därför fastighetsägaren tillsammans med styrelsens vägansvarige besiktiga och dokumentera vägens skick i anslutning till tomten, innan sådana arbeten påbörjas.

Kan man hyra dansbanan för privat fest?
Ja, boende inom området kan kostnadsfritt får låna dansbanan mot en deposition på 500:-. Tänk på de närboende och anpassa ljudvolymen så att de inte störs. Kommunens regler för eventuell alkoholservering ska följas. Information om uthyrning av dansbanan finns på vår hemsida.

Hur debiteras vattenförbrukningen?
Vattenförbrukningen mäts och debiteras två gånger per år. Vid ägarbyte får säljare och köpare själva anteckna aktuell mätarställning och göra upp om hur kostnaden ska fördelas.

Fastighetsägare som inte installerat vattenmätare kommer att faktureras med ett schablonbelopp.

Hur når jag styrelsen om jag har frågor?
Du hittar alla kontaktuppgifter till styrelsen genom att gå in på vår hemsida fullerosmf.se, Där finner du även mycket information om Fullerö Samfällighetsförening, Båtklubbar, Sjövattenföreningar, Bredbandsföreningen och Trivselföreningen.