Ansvarsområde Vägar

Fullerö samfällighetsförening äger drygt en mil vägar inom området. Vägarna ligger utanför det allmänna vägnätet som underhålls av kommun eller stat. Vägarna är enskilda vägar varför föreningen har ansvar för allt underhåll, sommar som vinter med snöröjning och sandning.
Inom området gäller hastighetsbegränsning 30 km/tim samt högerregel. Ingen av vägarna är huvudled. Eftersom vägarna är smala, saknar gångbanor och belysning är det av säkerhetsskäl viktigt att hålla hastighetsbegränsningen.
Vägunderhållet tar en stor del av föreningens ekonomi. 2016 asfalterades alla vägar varför vägstandarden fortfarande är god, betydligt bättre än inom många allmänna vägar. Bärigheten är däremot begränsad varför stor aktsamhet krävs vid tunga transporter. Som fastighetsägare är man enligt lag skyldig att ersätta för skador som uppkommit vid tunga transporter till exempelvis byggnationer.  
Skador som upptäcks på vägarna ska anmälas till vägansvarig inom styrelsen.