Stadgar

STADGAR

Sammanträdesdatum

1978-06-08

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla om inte annat framgår av dess stadgar.

§1 FIRMA

Föreningens firma är Fullerö samfällighetsförening

§2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende gemensamma vägar, grönområden, stränder, vattenområden, badplatser med bryggor, vatten-, och avloppsledningar och avloppsbrunnar, trafikbelysning för områdets interna vägnät, gemensamma sophanteringsanläggningar tillkommen genom anläggningsförrättning, 1972-02-09 akt VÄR 218 och ändrad 1998?03?25.

Vad gäller föreningens VA-nät skall fastighetsägare och användare följa gällande bestämmelser för Västerås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA. Enligt detta får enbart toalettavfall spolas ner i toalettavlopp samt att dag- och dräneringsvatten inte får tillföras avloppsnätet. I de fall fastighetsägare bryter mot bestämmelserna, ansvarar föreningen gentemot huvudmannen Mälarenergi.

Vad gäller föreningens VA-nät skall fastighetsägare och användare följa gällande bestämmelser för Västerås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA. Enligt detta får enbart toalettavfall spolas ner i toalettavlopp samt att dag- och dräneringsvatten inte får tillföras avloppsnätet. I de fall fastighetsägare bryter mot bestämmelserna, ansvarar föreningen gentemot huvudmannen, Mälarenergi.

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om dess ändamål. Se protokoll och anläggningsbeslut i anläggningsförättning enligt ovan, §2.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten upptagen under §2.

§5 STYRELSE säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerås kommun, Västmanlands län. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter och tre suppleanter.

§6 STYRELSE val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

 

§7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att komma, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleanten i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 STYRELSE beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall sammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslut.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger rätt att anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSEN förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltning omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt följa vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden kalenderår.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning för samma tid.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom personlig kallelse till anslutna fastighetsägare genom utskick tillsammans med i §12 angivna handlingar, meddelas på samfällighetens hemsida samt på områdets anslagstavlor. Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg publiceras på samfällighetens hemsida www.fullerosmf.se.

§14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motions som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§14A UNDERHÅLLS-, OCH FÖRNYELSEFOND

Till samfällighetsföreningens underhålls-, och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 52.000 Kr.

§15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsen och revisorernas berättelser
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. styrelsens förslag till utgifts-, och inkomststat samt debiteringslängd
 8. val av styrelse och styrelseordförande
 9. val av revisorer

10. övriga frågor

11. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

§16 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 §§ lagen om förvaltning om samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 PROTOKOLLJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum.

Till dessa stadgar finns det anläggningsbeslut, samt kommentarer till stadgarna som förklarar en del av innebörden i lagtexterna. För den intresserade finns det tillgängliga hos föreningens sekreterare.