Aktivitetsplaner för 2022

Allmänningar
Ombyggnad av Almö brygga till badplats.
Slyrensning på flertal ställen.
Färdigställa grillplats vid lekplats/dansbana.

Vatten och avlopp
Fortsatt etappvis genomspolning av avloppsnätet.
Byte vattenmätare och avstängningsventiler i samband med nybyggnationer.
Anlägga bräddavlopp vid Taggsvampsvägen.

Vägar
Plogning, sandning, sopning enligt plan.
Dikning och avledning av vatten efter Cronstedtsvägens norra del.
Förbereda förstärkning av körbanan Cronstedtsvägens norra del samt Gränsvägen.
Planera för eventuell vägbelysning.