Allmänna regler för Vatten och Avlopp

1. INLEDNING. Grundläggande bestämmelser för VA-nätet inom tätorten En hagen – Ekbacket är vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) samt allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Västerås kommun, ABVA. Enligt detta får enbart toalettavfall spolas ner i toalettavlopp samt att dag- och dräneringsvatten inte får tillföras avloppsnätet.

2. HUVUDMAN Huvudman för VA-anläggningen inom tätorten Enhagen – Ekbacken är Fullerö Samfällighetsförening (F SMF).

3. ANVÄNDNING AV VA-ANLÄGGNINGEN Samtliga fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen, Västerås Fullerö GA:1 får anslutas till VA-nätet. Byggnad eller anläggning som finns inom tätorten och inte tillhör ägaren till marken får anslutas efter särskilt beslut av F SMF. F SMF leverans avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. F SMF ansvar för dricksvattenkvalitén omfattar enbart det som F SMF kan påverka i det egna distributionsnätet. I princip bestäms dricksvattenkvalitén av inlevererat dricksvatten från Mälarenergi AB. 
F SMF har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt F SMF anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott skall F SMF på lämpligt sätt meddela detta.

ANSLUTNING. Inkoppling till det gemensamma VA-nätet skall ske genom att ledningar från bostadshuset, de s k serviceledningarna, ansluts till det gemensamma VA-nätet vid förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där serviceledningarna är inkopplade till det gemensamma VA-nätet. Förbindelsepunkten för vatten och avlopp är samordnad och skall vid normala förhållanden anordnas några decimeter utanför fastighetsgränsen där det även skall finns en avstängningsventil för dricksvattenanslutningen. Förbindelsepunkten skall vara markerad ovan jord och ange avstånd och riktning till förbindelsepunkten. 

4. VATTENMÄTARE Fastighetens förbrukning av dricksvatten skall kontinuerligt mätas genom en, eller i vissa fall flera, vattenmätare. Antalet vattenmätare och typ bestäms av F SMF utgående från lokala förhållanden. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för placering av vattenmätare och sammankoppling med fastighetens övriga VA-installationer.

5. KOSTNADER Kostnader för vatten och avlopp utgörs dels av en årlig fast avgift samt en förbrukningsavgift per m3. I den fasta avgiften ingår den fasta avgift som Mälarenergi tar ur för vår anslutning till det kommunala VA-nätet. Därutöver ingår drift- och investeringskostnader för vår VA-anläggning. Samtliga fasta kostnader finansieras genom samfallighetsavgiften. Förbrukningsavgiftens storlek bestäms årligen av föreningsstämman. Förbrukningen avläses två gånger per år.

6. AVGIFTER Om någon fastighetsägare behöver hjälp med att lokalisera avstängningsventilen i tomtgräns har F SMF rätt att ta ut en avgift på 1.000 kr. Om vattenmätaren frostskadas beroende på att fastighetsägaren inte har följt gällande rekommendationer för vattenmätarens placering har F SMF rätt att ta ut en avgift på 2.500 kr för byte av frostskadad vattenmätare. Vid bristande betalning har Fullerö SMF efter beslut av årsstämman rätt att efter en påminnelse, överlämna ärendet till inkasso. Om vattenförbrukningen inte kan avläsas p g a att av samfällighetsföreningen anvisad vattenmätare inte monterats eller blivit satt ur funktion, har F SMF rätt att debitera en uppskattad förbrukning på 1.000 kbm per år.

                             Regler vid nybyggnation.
Vi nybyggnation gäller nedanstående regler och åtaganden. Vid om och tillbyggnad skall reglerna uppfyllas så lång det är möjligt utgående från lokala förutsättningar. 
– Mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren skall vattenledningen/slangen inte ha några skarvar och/eller avgreningar
–  Varje fastighet ska ha minst en vattenmätare. Vattenmätare tillhandahålls och ägs av huvudman för va-anläggningen, dvs Fullerö samfällighetsförening. Om av samfälligheten godkänd och anvisad vattenmätare ej är installerad eller eljest gjorts obrukbar, har samfälligheten vid vattenavläsning rätt att debitera en uppskattad förbrukning på 1.000 kbm.
– Endast Fullerö samfällighetsförening eller dess ombud får montera eller demontera vattenmätare vid nyinstallation, underhåll eller utbyte.
– Fastighetsägaren är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla utrymme för vattenmätare. Mätaren skall vara placerad inomhus i en konsol med avstängningsventiler både före och efter vattenmätaren. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för att konsolen och ventiler monteras i fastigheten. Konsolen inkl. ventiler är fastighetsägarens egendom som därmed har ansvaret för att dessa underhålls.
– Mätplatsen ska anordnas så att vattenmätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan samt är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Väggparti och golvet intill mätaren bör tåla spill och läckage av vatten. 
– Dagvatten får inte avledas genom anslutning till avloppsledningen utan dagvattnet skall infiltreras på plats.