Om Föreningen

Fullerö samfällighetsförening (F SMF) bildades 1978 genom en sammanslagning av Ekbacken – Enhagen ekonomiska förening, Almö ekonomiska förening, Fullerö vägförening och Enhagen tomt AB. Samfällighetens första verksamhetsår var 1979.

Samtliga fastigheter, 436 stycken, som nu finns inom tätorten Enhagen – Ekbacken i Västerås Stad är medlemmar i F SMF.

F SMF är en av Sveriges största samfällighetsförening. I nuläget är det cirka 50 fastigheter som inte används för permanentboende.

Motiv och syfte med sammanslagningen samt beskrivning av områdets utveckling fram till sammanslagningen finns redovisat under

”Läsa mer Fakta Historik Utveckling/Områdets utveckling 1930 – 1980”.

 

Under 80- och 90- talen utvecklades området i en rasande fart från ett utpräglat sommarstugeområde till en tätort

med permanentboende i fritidshus med en bostadsyta  på högst 70 kvm.

Antalet mantalsskrivna ökade från 264 personer 1980 till 655 personer 1995 (488 st 1986  547 st 1990).

Under 90-talets början bedrevs en omfattande lobbyverksamhet för att få till stånd en ändring av de begränsningar i byggrätten som infördes 1977. Till slut gav detta resultat och 1993 infördes ändringar i planbestämmelserna för tätorten Enhagen – Ekbacken.

De nya planbestämmelserna innebar bl a att bostadshuset fick ha en byggnadsyta på högst 180 kvm och i två våningar.

Kommunens motiv för förändringen var att ”Permanent boendet bedömdes komma att öka trots den låga byggstandarden samt att den begränsade byggrätterna inte fått avsedd effekt d v s att bevara området som fritidsområde”.

Kommunens övergripande inriktning var även efter revideringen att inga drift och förvaltningskostnader skulle belasta kommunen utan skulle finansieras av samfällighetens medlemmar.

Området har under slutet av 90-talet och början på 21 århundradet fortsatt sin förändring från fritidsboende till permanentboende dock i en något långsammare takt. I huvudsak beror detta på den minskade tillgången på och försäljning av fastigheter som endast har används för fritidsboende. Däremot så har flertalet av befintliga fastigheter anpassats till den ökande byggrätten på 180 kvm.

Antalet mantalsskrivna har dock ständigt ökat. 1995 hade tätorten 655 mantalsskrivna personer, 2000 849 personer, 2005 986 personer och 2008 990 personer.

2001 etablerades en kommunal förskola inom området. Förskolan tillkom genom att kommunen arrenderade mark av samfällighetsföreningen och flyttade förskolebyggnaden från Ekebyskolan i Rytterne. Förskolan har en kapacitet för ca 50 barn.

2005 installerades ett fibernät för bredbandskommunikation med anslutning till Stadsnätet i Västerås.

Missa inga nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev