Bygga pool?
Hur och var ska poolen tömmas? Och är poolen kopplad till fastighetens vattenmätare?
Det finns en del att ta hänsyn till när ett projekt dras igång.

Styrelsen för Fullerö samfällighetsförening har noterat ett kraftigt ökat intresse för poolbyggen under pandemiåret. Pooler kräver idag inga särskilda byggnadslov men den som går i poolgrävartankar bör dock ta sig en extra funderare över projektet med tanke på va-regler, tomtens läge och hur den kan komma att påverka närmaste grannar.

Poolvatten får enligt kommunens Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, inte släppas ut i avloppsledningar utan ska infiltreras på den egna tomten. Vattnet får inte heller släppas direkt ut i Mälaren utan rening med tanke på kemikalier som klor mm, vilka kan påverka växter, fiskar och andra vattenlevande organismer.
Vattnet får heller inte släppas ut på föreningens allmänningar och absolut inte ut på vägen som kan undermineras och där vattnet vid tömning riskerar att rinna vidare till grannen.

Att gräva för pool på lågt liggande tomter kan likaså vara vanskligt då grundvatten kan ligga mycket ytligt och tränga upp i poolgropen och även göra det omöjligt att få vattnet att dräneras undan via en stenkista. Man får då bygga poolen ovan jord och tänka efter hur vattnet sedan ska infiltreras när poolen ska tömmas. 
Styrelsen har nyligen avslagit en begära att få gräva en stenkista på allmänningen utanför tomten då man inte kunnat lösa infiltrering på den egna tomten. En pool är fastighetsägarens ansvar och inte föreningens eller styrelsens.

Även om stenkistan är rätt gjord ska den kanske inte heller grävas alltför nära tomtgräns då den kan påverka grannen negativt.

Kontroll av anslutningar

Med tanke på föreningens fortsatt stora vattensvinn har frågor ställts till styrelsen om vattnet till alla pooler är kopplade till fastigheternas vattenmätare eller ej. Styrelsen har utgått från att man som enskild fastighetsägare redovisar sin faktiska vattenförbrukning och inte låter övriga föreningsmedlemmar betala för det egna vattnet.

Då föreningen är ansvarig gentemot Mälarenergi för att kommunens avloppsbestämmelser följs och mot medlemmarna att allt vatten mäts på rätt sätt, har styrelsen beslutat att inventera och kontrollera befintliga ledningsanslutningar vid pooler. Dessutom beslutat att fastighetsägare vid framtida poolbyggen ska kontakta och redovisa för styrelsens va-ansvarige hur poolens va-anslutningar är utförda. 
Detta för att säkerställa att allt går rätt till och för att undanröja eventuella tvivel.

Sekreteraren