SKULDFRIA. Styrelsen har nu betalat av hela det lån på två miljoner som föreningen tog för fem år sedan hos Nordea för asfaltering av områdets vägar. Det innebär att föreningen nu är skuldfri.
Tack vare asfalteringen har föreningens kostnader för vägunderhåll varit minimal i flera år men kommer att öka i takt med ökad trafik som sliter på vägbanorna.

ALMÖBRYGGAN. Efter att flera boende på Enhagen vädjat om att få behålla Almöbryggan vid Södra Sjöstigen, har styrelsen beslutat rusta upp bryggan. Bryggan överläts till föreningen av den tidigare bryggföreningen som avvecklats. 
Upprustningen beräknas kosta cirka 300.000 kr men eftersom även en rivning och deponering av miljöfarligt virke skulle ha kostat en hel del, har styrelsen ansett upprustning vara det bästa alternativet. Dessutom är den också det enda badbryggan på den södra delen av Enhagen.
Raden av förtöjningspålar utanför bryggan har redan dragits upp, varav en del har fått ersätta rötskadade pålar i bryggan. Bryggan ska senare rätas upp och förses med nya gångplankor och räcke.

VÄGBELYSNING. Som många upptäckt och påtalat har fyra belysningsarmaturer varit släckta en längre tid. Vägansvarig har haft flera kontakter med leverantören för att få dessa utbytta vilket dock dröjt. Beklagligt eftersom de just nu behövs som bäst i vintermörkret. Nya påstötningar kommer därför att göras.

STRANDSKYDDET BORTA. Då styrelsen tidigare fått olika bud från länsstyrelse och kommun beträffande strandskyddet, har styrelsen krävt klara besked om vad som gäller. Länsstyrelsen har sagt för sin del att skyddet upphävdes för flera år sedan inom planlagda områden medan kommunen sagt att strandskydd gäller. Nu har kommunen ändrat sig och meddelat att strandskyddet är borta. 
Men även om strandskyddet är borta, måste fortfarande hänsyn tas till växt- och djurliv för bevarande av den biologiska mångfalden.

MISTELTRÄD. Även om vi har gott om mistlar inom området kräver länsstyrelsen att föreningen återplanterar ett mistelvänligt träd som ersättning för en pil som sågades ner vid Fingersvampsvägen efter att ha knäckts av hårda vindar. Misteln är som bekant fridlyst och dessutom Västmanlands landskapsblomma.

TRAFIKSTÖRNINGAR. Nya trafikstörningar är att vänta efter Johannisbergsvägen när Mälarenergi ska förstärka sina vatten- och avloppsledningar förbi Lövudden och Johannisberg. Bitvis kan framkomligheten bli begränsad kortare tider för trafiken vilket också kommer att beröra alla som bor i vårt område. Arbetena kommer att pågå med start i december till maj nästa år. 

SÄKRARE ELNÄT. Nästa år kommer Mälarenergi även att säkra upp och förstärka elnätet inom Ekbacken och Enhagen. Bland annat kommer en del nya markkablar att läggas ner och ett antal kabel- och mätarskåp bytas ut. Närmare besked om arbetena kommer att meddelas senare.
I samband med detta avser styrelsen att passa på att lägga ner tomrör för eventuell framtida vägbelysning.

Sist men inte minst vill styrelsen önska alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2022