FÖRENINGSSTÄMMAN. Efter att pandemirestriktionerna för större sammankomster nu slopats, kan föreningsstämman hållas den 20 april som planerats. Vid stämman kommer styrelsen att föreslå oförändrad föreningsavgift men ökad rörlig avgift för vatten från 14 till 15 kr p g a höjda avgifter från Mälarenergi. Även schablonavgiften för icke godkänd eller icke fungerande vattenmätare föreslås höjas från 400 kbm till 1.000 kbm. Det ska inte löna sig att ha en trasig mätare.
Elva motioner har lämnats in till årsstämman om vägbelysning, hundbad, farthinder, gräs efter vägarna mm. Allt kommer att presenteras med kommentarer i det utskick som alla får inför stämman.

INVIGNING. Trivselföreningens invigning av den nya grillplatsen samlade många intresserade som bjöds på fika och korv. Inte ens 150 inköpta korvar räckte för alla. Arrangemanget var ett fint initiativ för att öka trivsel och sammanhållning på området. Förhoppningsvis blir grillplatsen välanvänd även i framtiden, även om man då får ta med egen korv.

KITESURFING. Skylten om förbud mot kite-surfing vid Pirenbryggan har tagits bort efter påstötning från kommunen efter en anmälan från surfarna. Skylten hade satts upp för att skydda badare och andra som vill använda bryggan, från flygande segel och långa linor vilket styrelsen inte ansett hör hemma vid en badplats. Nu var skylten inte reglementsenligt utformad vilket kommunen hade synpunkter på. Till sommaren kommer istället en bojlina att läggas ut vid bryggan som skydd för badande.

ALMÖBRYGGAN. Renoveringen av Almöbryggan har gått planenligt, bortsett från att ett par gamla stolpar sjunkit ner i dyn och måste ersättas med stålrör, nedslagna till botten. Till badsäsongen kommer allt att vara klart med gångbrädor och räcken.

AVLOPPSSTOPP. Ett nytt stopp på grund av fett i avloppsledningen vid Fingersvampsvägen har orsakat en vattenuppträngning i ett närliggande garage. För att hindra upprepningar kommer därför ett bräddavlopp att anläggas i ledningen så att avloppsvattnet kan ledas bort i nödsituationer.
Vårt ledningsnät byggdes på 1970-talet då 95 procent av fastigheterna var sommarstugor och fem procent året runt-boende. Ledningarna är därför inte dimensionerade för den ökning som skett av invånare samt byggnadsnämndens dispenser för allt större hus.
En rekommendation till dem som har golvbrunn i exempelvis källare är att installera en backventil. Lika viktigt är att inte leda ner regnvatten i avloppet då våra avloppspumpar är hårt ansträngda och går för fullt.

BIKUPA. En begäran om att få ställa upp en bikupa norr om stigen till Johannisberg har fått godkänt av styrelsen under ett provår. Bin är viktiga för bl a pollinering av fruktträd och bärbuskar, något som styrelsen gärna vill ge förutsättningar för. Om bina upplevs som störande för närboende och personer som använder stigen, får frågan prövas på nytt.

/Sekreteraren