VÄGLÅN. Vid styrelsens senaste sammanträde beslutades att det lån som föreningen tagit för asfaltering av områdets vägar, nu kan betalas av. Eftersom vår ekonomi är god och inga större investeringar planeras, skulle föreningen därmed kunna slippa betala räntor för de 1.2 miljoner som återstår av lånet.

NYA PUMPAR. Med anledning av de många dyrbara stoppen i avloppspumparna vid Kantarellvägen har de gamla pumparna nu bytts ut mot nya och mer kraftfulla. Det innebär dock inte att det är fritt fram att fortsätta spola ner trasor i toaletterna vilket är de främsta orsakerna till stoppen. Eftersom avloppsvattnet passerar flera pumpar, kan trasorna istället fastna i någon av dessa.

GODKÄNDA POOLER. Den poolenkät som styrelsen skickat ut till alla fastighetsägare har besvarats av 24 stycken. Alla har intygat att det vattnen som fylls i baden passerar fastighetens vattenmätare. Dessutom att allt vatten som töms, leds ut på den egna tomten. 
Några kända poolägare som inte svarat, kommer att få påminnelser utskickade.
Därmed klarlagt att poolerna inte har något samband med föreningens vattensvinn.

GRÄSKLIPPNINGEN under sommaren har utförts på ett förtjänstfullt sätt av två ungdomar boende på området – William Persson och Albin Lundholm. Då de skött uppgiften ansvarsfull och noggrant, anser styrelsen att de kan få fortsätta även nästa sommar, vilket de också själva har önskemål om.

RÖJNINGSARBETEN. En hel del röjningsarbeten har gjorts under hösten. Efter stränderna vid Östra sjöstigen och Fjällskivlingsvägen har sly tagits bort för att förbättra sikten mot sjön och där Gröna gruppen svarat för insamlingen av sly.
Vid Södra sjöstigen har en närboende bekostat röjning av det igenväxta området vid korsningen med Karljohansvägen enligt anvisningar från styrelsens allmänningsgrupp. Därmed kan sol och ljus leta sig in bland snåren som tidigare varit en hemvist för vildsvin och mygg samt varit en otillåten tipp för trädgårdsavfall.
Vid lekplatsen har några av styrelsens veteraner med hjälp av grävare röjt bort ogräs och gräs som växt in bland lekredskapen.
Därmed är årets röjningsinsatser avslutade.

RUSTA ELLER RIVA? Almöbryggan vid Södra Sjöstigen, som den nedlagda båtklubben överlåtit till föreningen, har visat sig vara i dåligt skick. Den 45 meter långa bryggan kommer därmed att bli dyr att åtgärda. Att dra upp och deponera alla stolpar på tippen blir dyrt, likaså att ersätta dåliga brädor och räta upp alla stolpar.
Styrelsen ska utreda kostnaderna för de två alternativen för att därefter avgöra bryggans vara eller icke vara. Skicket på bryggan visar kanske att intresset bland närboende för bryggan, inte är så stort.
Dock ska själva badplatsen snyggas upp med ny sand och en del grävningsarbeten, enligt tidigare beslut.

KITEFRIA BAD. Styrelsens beslut om att inte tillåta kite-surfing vid Pirenbryggan vid Fjällskivlingsvägen har orsakat en mindre storm bland utövarna, varav de flesta inte är boende inom området. Styrelsen anser inte att fartfyllda vattensporter ska bedrivas vid badplatser. Alla är välkomna att bada och sola eller sitta och njuta av stillheten och utsikten över fjärden på bryggan. Men utan skärmar som svärmar runt, brädor och långa linor som kan utgöra en fara för badare och vara hinder för andra att använda bryggan.
Inte heller är det tillåtet att, som förekommit, köra ut och använda allmänningen för parkering vid bryggan.

INGA BÅTAR PÅ ALLMÄNNINGAR. Slutligen, inför vintern, vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att ställa upp båtar efter vägar eller på våra allmänningar. Båtar ska vinterförvaras på de områden som respektive båtklubb fått tilldelade vid hamnarna.

Trevlig höst önskar

Styrelsen