Sommaren är slut och hösten är här. Styrelsen vill därför göra en liten uppdatering och summering av de senaste händelserna och beslut som styrelsen har tagit.

KITESURFING. Styrelsens beslut om att sätta upp en skylt med förbud mot kitesurfing på Pirenbryggan resulterade i ett ”ramaskri” på Trivselgruppens facebooksida av en handfull medlemmar samt mejl. Bakgrunden till beslutet var att ett antal medlemmar känt att de inte velat gå ut till bryggan på grund av yrande skärmar och långa linor vilket även skapat osäkerhet bland båtfarare i viken. Dessutom att bilar kört över gräsytorna för att parkeras så nära bryggan som möjligt. Som mest har ett tiotal kitare noterats samtidigt. 
Styrelsens inställning är att badbryggor är till för rekreation, bad och naturupplevelser och att ingen ska behöva känna sig obekväm att vara där, för att bryggan är upptagen av annan verksamhet. Ett trevligt och livfullt inslag i strandmiljön, tycker en del medan andra ansett det störande. Styrelsen har därför försökt värna om flertalets intresse och inte bara till de tre, fyra medlemmar på området som utövar sporten samt likasinnade som lockats hit från andra håll.
Beslutet är inte en klappjakt på kitare, som det framställts, och inte heller ett intrång i allemansrätten. Ingen, vare sig boende eller besökare, har hindrats från att vara på bryggan men den som är där ska inte heller hindra andra. Vi måste alla ta hänsyn och försöka samsas med varandra på våra gemensamma ytor.
Den som har annan uppfattning rekommenderas skriva en motion till årsstämman.

DEN ENKÄT OM POOLER som styrelsen skickat ut har hittills besvarats av ett 20-tal. Glädjande är att alla dessa svarat att de fyller sina pooler med vatten från utkast som passerar vattenmätaren och tömmer överskottsvatten på den egna tomten. Därmed mäts allt vatten korrekt, vilket är vad styrelsen vill veta.  De som inte svarat ombeds göra detta snarast.

AVLOPPSRENSNING. Vid den senaste rensningen av avloppsledningar påträffades färre fettansamlingar än tidigare vilket är positivt. Undantaget en svacka vid Margaretavägen där spolning måste göras oftare eller att ledningen måste grävas upp vilket är besvärligt eftersom den ligger under vägen. Fett som spolas ner i köksavloppen är den vanligaste orsaken till stopp i ledningarna men tack vare installerade nivågivare upptäcks problem oftast i tid. 
I förebyggande syfte spolas en tredjedel av ledningsnätet igenom varje år.

STRANDSKYDD GÄLLER INTE längre inom samfälligheten då det, enligt ett tämligen okänt beslut, sedan några år är upphävt inom planlagda områden. Styrelsen har tidigare fått besked vid kontakter med länsstyrelsen att strandskyddet fortfarande gäller men så är alltså inte fallet. Strandskyddet har inneburit ett starkt skydd för våra öppna strandområden men fortfarande måste hänsyn tas till en hållbar miljö för växter och djurliv.

PRIVAT BRYGGA. Vad gäller den långa och fallfärdiga bryggan vid Fårtickevägen, som styrelsen anmält till kommunen för att om möjligt få riva, har kommunens jurist meddelat att bryggan är att betrakta som privat, även om den ligger på samfällighetens gemensamma mark. Och eftersom ägaren hävdat att den håller på att renoveras, föranleder styrelsens anmälan ingen åtgärd från kommunens sida. 
Dock får allmänheten inte hindras från att beträda bryggan då den omfattas av allemansrätten.

SLYRENSNING planeras av närboende efter stränderna vid Östra Sjöstigen. Styrelsen bekostar ett mindre arbetslag från kommunen samt containrar för uppsamling medan närboende och Gröna gruppen åtagit sig att svara för uppsamling av sly.
Även vid Ekbacksvägen har närboende rensat upp på allmänningen ner till en gammal nu riven brygga.

VID SÖDRA SJÖSTIGEN ska även skogsdungen i hörnet mot Karljohansvägen röjas upp. Dungen har visat sig tillhöra föreningen och består i huvudsak av kärr och sly och varit ett tillhåll för vildsvin och mygg samt utnyttjats för otillåten dumpning av trädgårdsavfall. Nye ägaren till fastigheten intill, svarar för kostnaderna. 

GRILLPLATS. Beslutet att bygga en grillplats vid dansbanan närmar sig sin fullbordan. Styrelsen har godkänt ett anbud på 75.000 kr för bygget som ska vara klart till 1 december. Grillplatsen får en utformning och färg som ska göra att den passar in vid sidan av lottkioskerna.

FELPARKERINGAR. Efter en skrivelse med krav på åtgärder, har styrelsen under en kväll ”lappat” ett 30-tal fordon som stått uppställda efter vägarna, med uppmaning att parkera dessa på respektive tomter. Bilar, husbilar och kärror mm ska inte stå efter våra smala vägar där de hindrar annan trafik och även utgör en olycksrisk i mörker. Detsamma gäller även de pinnar som vissa satt ut efter vägkanten. Ofta behöver bilar köra ut på vägkanterna vid möten. Respektera därför områdets trivselregler.

VÄGARBETEN. Den asfaltering som gjordes för ett antal år sedan börjar få skador som kräver åtgärder. Den största skadan, den på Cronstedtsvägen på Ekbacken samt även på Gränsvägen, ligger längst fram i planen. Enligt experter måste diket efter Cronstedtsvägen först grävas ut för att säkra vattenavrinning, men där ligger också Mälarenergis elkabel. Nästa år ska elförsörjningen till området uppgraderas och då kan även kabeln flyttas för dikesgrävning. Därefter kan vägen byggas upp och förstärkas.
Dessutom finns ytterligare ett antal vägskador efter bl a byggnationer samt vattenansamlingar som behöver åtgärdas.

Styrelsen